KỶ NIỆM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6


Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình, Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”.
Ngày 28/6/2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển của xã hội, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc; vì đây là nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng để hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc, giáo dục trẻ em và bảo vệ gia đình.
Gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Trải qua nhiều thời kỳ phát triển, mối quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng những chức năng cơ bản của gia đình luôn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển của đất nước.
 Ý nghĩa vô cùng to lớn đó, ngày 4/5/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 72/2001/QĐ-TTG về việc chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đây là ngày tôn vinh mái ấm gia đình Việt Nam, nhắc nhở mọi thành viên trong gia đình những người con đất Việt hãy hướng về cội nguồn, về người thân, qua đó nuôi dưỡng những tình cảm và những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc. Cho dù có đi đâu, làm gì, gia đình vẫn là nơi để nhớ, để yêu thương và để quay trở về.
 Với sự phát triển và hội nhập, ngày nay truyền thống gia đình Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới với sự quan tâm yêu thương sâu sắc. Tuy nhiên trong xu thế hội nhập đã có nhiều vấn đề tiêu cực phát sinh phá vỡ nét đẹp truyền thống của gia đình Việt Nam. Đứng trước những tác động tiêu cực phá vỡ sự phát triển bền vững của mỗi gia đình và xã hội, những năm qua Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến các địa phương đã ban hành nhiều văn bản nhằm tạo điều kiện cho mỗi gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội với mục tiêu Phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, hạnh phúc.

Dân số Mỹ Lộc (Tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *