MỸ LỘC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ.

 Thực hiện kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 01/02/2023 của UBND huyện về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 (trong đó chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm Y tế là 95,5%); Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu phát triển tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế năm 2023;

 Trong các tháng đầu năm 2023, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, tỷ lệ bao phủ BHYT tính đến 20/9/2023 toàn huyện đạt được 89,86. Nguyên nhân khách quan là do dân số của huyện Mỹ Lộc điều chỉnh từ 74.721 người lên 76.797 người (theo công văn số 460/CTK-TKTH ngày 20/7/2023 của Cục Thống kê tỉnh Nam Định); một số người dân mua BHYT đã hết hạn nhưng chưa tiếp tục tham gia, hộ gia đình có mức sống trung bình một số xã triển khai với tỷ lệ thấp. 

Để hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95,5% theo kế hoạch 195/KH-UBND của UBND huyện và đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2023, các cơ quan thành viên BCĐ căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch, chủ động nắm chắc tình hình, tích cực chỉ đạo, đôn đốc cơ sở hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch giao. Phấn đấu, duy trì phát triển tỷ lệ bao phủ BHYT của huyện đạt trên 95,5% dân số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *