TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2020

         Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; cũng phải nói đây là năm có nhiều ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của Đảng và đất nước: Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng là năm tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên toàn cầu.

        Theo Kế hoạch số 258-KH/BTCTW ngày 01/4/2020, qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh với nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ, đạt được kết quả cao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

       Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

           Công tác tuyên truyền, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin và sự gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng cùng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và chống phá công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

         Điển hình công tác tuyên truyền cần được tiến hành bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp; tập trung giới thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc triển khai, học tập, quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết Trung ương khóa XII; phát hiện, biểu dương những cán bộ, đảng viên gương mẫu;  phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị, nhất là trong việc thực hiện mục tiêu “kép” vừa chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thu hút sự quan tâm của số đông Nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *