TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ LỘC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ PHÁO

Thực hiện Công văn số 732/UBND – VP8 ngày 07/11/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK-VLN- CCHT và pháo; Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc tăng cường thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi, vi phạm về VK-VLN- CCHT và pháo Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo cho công chức, viên chức, người lao động trong Trung tâm y tế huyện. Tăng cường chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động quản lý, kịp thời phát hiện điều hành của cơ quan, đơn vị. Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, huy động sức mạnh của chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị tham gia công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong cơ quan, đơn vị cũng như địa phương. Thủ trưởng đơn vị đã quán triệt nội dung phòng ngừa và cùng với các tổ chức đoàn thể trong Trung tâm phải xác định: Công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của đơn vị. Đảm bảo tuyệt đối không có các hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại cơ quan, đơn vị nói riêng.

Giám đốc Trung tâm triển khai sâu rộng, quán triệt, chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 106/KH-BCA-C06 ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 05/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, gắn với thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ công an. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện trong công tác đảm báo an ninh, trật tự quý IV năm 2023 trong toàn Trung tâm.

Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của Trung tâm, trang Facebook Dân số, Zalo, phòng, chống các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết liệt nhất. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng;

Giám đốc Trung tâm chỉ đạo và phát động phong trào đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại cơ quan, đơn vị. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị cam kết không sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Chỉ đạo quyết liệt và tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động nhập lậu, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *