ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ LỘC VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG TỔ CHỨC CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC.

Thực hiện Văn bản số 1579/STP-PB-TDTHPL ngày 14/11/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định về việc phát động tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; Đổi mới, đa dạng hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (sau đây gọi là Cuộc thi). Để Cuộc thi được tổ chức thành công UBND huyện Mỹ Lộc đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khi thực hiện các nội dung sau: 

  1. Hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi với hình thức thi trực tuyến tại địa chỉ https://baocaovien.vn (cuộc thi kết thúc vào 23h59 ngày 29/11/2023).
  2. Đẩy mạnh truyền thông về Cuộc thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc thông qua các hình thức phù hợp khác; chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *